AUTORSKÉ INSCENÁCIE

vychádzajú z neliterárnych a neumeleckých textov. Spracovávajú témy významných historických udalostí a osobností, reflektujú aj aktuálne spoločenské témy s dôrazom na tie, ktoré korešpondujú so štúdijnými osnovami (estetika, dejepis, etika…)