AUTORSKÉ INSCENÁCIE

vychádzajú z neliterárnych a neumeleckých textov. Spracovávajú témy významných historických udalostí a osobností, reflektujú aj aktuálne spoločenské témy s dôrazom na tie, ktoré korešpondujú so štúdijnými osnovami (estetika, dejepis, etika…)

„PERFORMANCE LECTURE”

alebo DIVADELNÉ PREDNÁŠKY – odborné prednášky na rôzne témy s dôrazom na divadelné výrazové prostriedky a príťažlivý performačný prejav. Prednášky korešpondujú so školským učivom a sú alternatívou k tradičnému výukovému modelu. Chceme „hrať a prednášať” […]

POVINNÁ LITERATÚRA

Prinášame na javisko klasické dramatické texty, ale aj dramatizácie svetovej literatúry. Inscenácie zachovávajú obsah a posolstvo predlohy, sú však spracované tak, aby svojim konceptom zaujali diváka 12+