O divadle

hashtagLUDUS

Divadlo LUDUS v roku 2019 oslavuje 50. výročie svojej existencie a do novej kapitoly svojho
pôsobenia vstupuje pod vedením Mgr. art. Martina Kubrana so špecifickým zameraním na
mladého diváka (12+)
, a to s tými najvyššími obsahovými a umeleckými nárokmi.


LUDUS tvorí iniciačné divadlo určené „prvodivákom“, ktorým sprostredkováva
predovšetkým bohatstvo a atraktivitu súčasných divadelných a umeleckých výrazových
prostriedkov, pestrosť foriem a spôsobov, akými sa dá v divadle spracovať napríklad klasický
literárny text, tučný román, alebo vzdialená historická téma.


Divadlo pre študujúcu mládež v spolupráci so základnými a strednými školami
pomáhá rozvíjať komplexnú osobnosť mladého človeka v období jeho telesného,
duševného a občianskeho dospievania.
Dramaturgia divadla ponúka nielen alternativu k bežnej školskej výučbe, ale zároveň
systematicky vychováva mladého diváka a občana.

Základné údaje o divadle

Názov:  Divadlo LUDUS
Adresa: Jozefská 19, 2. poschodie, 811 06 Bratislava
IČO: 00893862
DIČ: 2020831505
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0047 0709
e-mail: ludus@ludusdivadlo.sk
tel.č.: +421 915 795 564

Zriaďovateľ divadla LUDUS

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25